Whisky > Japanese whisky

Japanese whisky brands in Kenya

iwai japanese whisky
750 ml @ Ksh 10,000
iwai traditional whisky
750 ml @ Ksh 10,000
hibiki suntory whisky
750 ml @ Ksh 13,000
nikka yoichi single malt
750 ml @ Ksh 24,000
chita sunctory whisky
750 ml @ Ksh 14,000
the hakushu single malt
750 ml @ Ksh 23,000
nikka taketsuru pure malt
750 ml @ Ksh 11,000
the yamazaki single malt
750 ml @ Ksh 22,750
suntory whisky
750 ml @ Ksh 10,000
Akashi Red
500 ml @ Ksh 4,950
Akashi Blue Label
700 ml @ Ksh 5,900
Akashi white Oak
500 ml @ Ksh 5,900
Akashi White Toji Blend
700 ml @ Ksh 7,900
Kurayoshi Pure Malt 12 years
750 ml @ Ksh 19,750
Kurayoshi Pure Malt
750 ml @ Ksh 17,300
Kurayoshi Pure Malt 18 Years
750 ml @ Ksh 30,700
Kurayoshi Pure Malt 8 Years
750 ml @ Ksh 16,350
Hakushu 12 years
700 ml @ Ksh 34,900
Hakushu 18 years
700 ml @ Ksh 72,000
Yamazaki 18 years
700 ml @ Ksh 82,000
Yamazaki 25 years
700 ml @ Ksh 985,700
Yamazaki 10 years
700 ml @ Ksh 28,300
Yamazaki 15 years
700 ml @ Ksh 155,000
Yamazaki sherry cask 2016
700 ml @ Ksh 817,000
Yamazaki Mizunara 2013
700 ml @ Ksh 518,650
Yamazaki Bourbon Barrel 2013
700 ml @ Ksh 180,750
Nikkka super rare
700 ml @ Ksh 9,300
Nikkka Pure Malt Red
700 ml @ Ksh 9,750
Nikkka from the barrel
500 ml @ Ksh 8,630
Nikkka Days
700 ml @ Ksh 8,900
Nikka coffey grain whisky
700 ml @ Ksh 10,499
Nikka coffey malt whisky
700 ml @ Ksh 11,700
Nikka Tailored
700 ml @ Ksh 17,500
Nikka pure malt black
500 ml @ Ksh 10,900
The Nikka premium
700 ml @ Ksh 21,300
Nikka all malt
700 ml @ Ksh 7,799
Nikka black clear
700 ml @ Ksh 5,799
Nikka blended
700 ml @ Ksh 9,799
Hibiki 17 years
700 ml @ Ksh 46,600
Hibiki master select
700 ml @ Ksh 14,399
Suntory Hibiki 12 years
500 ml @ Ksh 45,900
Hibiki 21 years old
700 ml @ Ksh 130,600
Hibiki Japanese Harmony
750 ml @ Ksh 12,399
Suntory royal blended whisky
750 ml @ Ksh 16,350
Suntory whisky special reserve
750 ml @ Ksh 13,799
Suntory old whisky
750 ml @ Ksh 10,750
Kirin Fuji Sanroku Whisky
700 ml @ Ksh 7,850
Suntory Whisky Toki
750 ml @ Ksh 9,875
Hombo Iwai Japanese Whisky
750 ml @ Ksh 9,980
The Chita Sunctory
700 ml @ Ksh 13,499
Nikka Rare Old Super
700 ml @ Ksh 8,400
Kamiki Whisky
500 ml @ Ksh 8,630
Nikka Whisky From The Barrel
500 ml @ Ksh 9,750
Mars Maltage Cosmo
700 ml @ Ksh 10,850
Nikka Days Blended Whisky
750 ml @ Ksh 9,349