Whisky > Japanese whisky

Japanese whisky brands in Kenya

iwai japanese whisky
750 ml @ Ksh 10,000
iwai traditional whisky
750 ml @ Ksh 10,000
nikka taketsuru pure malt
750 ml @ Ksh 11,000
nikka yoichi single malt
750 ml @ Ksh 24,000
chita sunctory whisky
750 ml @ Ksh 14,000
the hakushu single malt
750 ml @ Ksh 23,000
the yamazaki single malt
750 ml @ Ksh 22,000
suntory whisky
750 ml @ Ksh 10,000
hibiki sunctory japanese harmony
750 ml @ Ksh 20,949
hibiki suntory whisky
750 ml @ Ksh 13,000